top of page

ערכות עשירות באביזרים  לכל נושא בתוכנית

"חנוך לנער על פי דרכו."

 משלי

לגדול בריא הינה תוכנית חויתית, הכוללת הפעלות, שירים, סיפורים ומשחקים, בהתאמה, מקבלים הגנים תיק לכל נושא ובו ערכות אביזרים לשימוש במערכי השיעור וכן ערכת פתיחה כללית של התכנית -  הכוללת בובת יואש- בובת תיאטרון יקרה המלווה אותנו לכל אורך השנה, שילוט ענק לגן המכריז על השתתפותו בתכנית ועוד...

* הערכות נארזות באמצעות מוסדות שיקום לפגועי נפש או אוכלוסיות בסיכון כחלק מתרומה לחברה

bottom of page